Všeobecné obchodné podmienky

obchodnej spoločnosti
Quality Delivery Logistics, s.r.o.

 

Obchodná spoločnosí Quality Delivery Logistics, s.r.o. je riadne registrovaný poštový podnik vedený v zozname poštových podnikov spravovanom Úradom pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb, ktorý poskytuje poštové služby v zmysle zákona č. 324/2011 Z. z. o poštových službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 324/2011 Z. z.“).

 

Všeobecné obchodné podmienky obchodnej spoločnosti Quality Delivery Logistics, s.r.o. (ďalej len „VOP“) sa považujú za poštové podmienky podľa § 27 a nasl. zákona č. 324/2011 Z. z., ktoré upravujú najmä pravidlá a podmienky poskytovania poštových služieb (rozsah poskytovaných poštových služieb), kuriérskych služieb spoločnosíou Quality Delivery Logistics, s.r.o. a ostatných súvisiacich služieb v súlade s predmetom podnikania spoločnosti, podrobnosti o vzájomných právach a povinnostiach zmluvných strán poštovej zmluvy, vrátane podmienok prevádzkovania služieb internetového obchodu a s tým spojeného uzatvárania zmlúv na diaľku prostredníctvom elektronického systému. Súčasíou týchto VOP je reklamačný poriadok.

 

Úvodné ustanovenia a definícia pojmov

 

 1. Označenie poskytovateľa služieb:
  Obchodné meno: Quality Delivery Logistics, s.r.o.
  Sídlo: Sládkovičova 27/A, 974 05 Banská Bystrica, Slovenská republika
  IČO: 55 674 844
  IČ DPH: SK2122056640
  Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka č. 47169/S
  kontakt: obchod@qdl.sk
  (spoločnosí Quality Delivery Logistics, s.r.o. ďalej aj ako „Poskytovateľ“)
  Spôsob označovania poštových zásielok: QDL
 2. Poštovým podnikom sa v zmysle § 7 ods. 1 a nasl. zákona č. 324/2011 Z. z. rozumie podnikateľ, ktorý poskytuje jednu alebo viacero poštových služieb alebo poštový platobný styk.
 3. Poštovými službami sú služby poskytované na účely dodania poštovej zásielky, a to vybranie a distribúcia poštovej zásielky.
 4. Úplným poskytnutím služby sa rozumie faktické doručenie zásielky Príjemcovi, resp. Oprávnenému prijímateľovi.
 5. Vybranie poštovej zásielky sa rozumie prevzatie poštovej zásielky Poskytovateľom od Odosielateľa, vrátane prevzatia prostredníctvom prístupového miesta poštovej siete alebo kontaktného miesta poštovej siete. Ak Odosielateľ poskytne údaje v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe na účely spracovania a vytvorenia zásielky z nich, je zásielka vybraná momentom jej vytvorenia z takýchto údajov, ak vytvorenie zásielky vykoná Poskytovateľ.
 6. Distribúciou sa rozumie spracovanie zásielky po jej vybraní na prepravné smery alebo miesta dodania až po jej dodanie, ktoré zahŕňa triedenie, prepravu a dodanie poštovej zásielky. Dodanie poštovej zásielky je odovzdanie poštovej zásielky adresátovi/ príjemcovi alebo oprávnenému prijímateľovi spôsobom podľa zákona č. 324/2011 Z. z., zmluvy o poskytnutí poštovej služby (ďalej aj len „poštová zmluva“) a týchto VOP poštového podniku, podľa ktorých poskytuje poštové služby na trhu a na mieste uvedenom v adrese poštovej zásielky (miesto doručenia) alebo na mieste, ktoré je s poštovým podnikom vopred dohodnuté.
 7. Objednávateľom sa rozumie každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá si od Poskytovateľa objednala distribúciu zásielky.
 8. Odosielateľom sa rozumie každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá v mene Objednávateľa v mieste odoslania fakticky podáva zásielku na prepravu Poskytovateľovi. Objednávateľ a Odosielateľ môže, ale nemusí byí tá istá osoba. Pokiaľ v prípade Objednávateľa a Odosielateľa nejde o totožnú osobu, Odosielateľ nie je v žiadnom zmluvnom vzíahu s Poskytovateľom a musí byí v objednávke riadne označený.
 9. Príjemcom sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorej bola adresovaná zásielka odovzdaná do prepravy Odosielateľom, resp. ktorej má byí zásielka podľa príslušnej objednávky doručená, resp. ktorej je zásielka určená.
 10. Oprávneným prijímateľom sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá je oprávnená prevziaí zásielku v mene Príjemcu.
 11. Spotrebiteľom je každá fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Spotrebiteľskou zmluvou sa rozumie každá zmluva bez ohľadu na právnu formu, ktorú uzatvára Poskytovateľ so Spotrebiteľom. V prípade, že Objednávateľom služieb je Spotrebiteľ, spravujú sa vzíahy neupravené týmito VOP najmä zákonom č. 40/1964 Zb. Občianskym zákonníkom, zákonom č. 250/2007 Z. z. ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len
  „Zákon o ochrane spotrebiteľa“) a zákonom č. 102/2014
  Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon č. 102/2014 Z. z.).
 12. Miestom odoslania sa rozumie konkrétne miesto uvedené v objednávke, z ktorého má Poskytovateľ prevziaí poštovú zásielku za účelom prepravy na miesto doručenia.
 13. Miestom doručenia sa rozumie miesto uvedené v objednávke ako cieľ dopravy, teda miesto, na ktoré má byí zásielka doručená, a to konkrétne jeho prvé uzamykateľné dvere tak ako je uvedené v príslušnej objednávke. Ak má byí poštová zásielka doručená do Balíkového boxu za účelom uskladnenia a prevzatia poštovej zásielky Príjemcom, resp. Oprávneným prijímateľom, miestom doručenia sa rozumie konkrétna adresa toho Balíkového boxu, v ktorom si Príjemca, resp. Oprávnený prijímateľ zásielku prevezme.
 14. Balíkové boxy sú samoobslužné boxy QDL alebo zmluvného partnera QDL umožňujúce doručenie zásielky Príjemcovi, resp. Oprávnenému prijímateľovi, po zadaní príslušného PIN kódu. Balíkové boxy slúžia výlučne na doručenie zásielky Poskytovateľom a následné prevzatie zásielky Príjemcom, resp. Oprávneným prijímateľom.
 15. Poštovou zásielkou alebo zásielkou sa rozumie jedna alebo viac listových zásielok, balíkov, alebo iných zásielok, ktoré boli Odosielateľovi odovzdané za účelom prepravy z miesta odoslania na miesto doručenia, pričom boli na prepravu odovzdané tým istým Odosielateľom v rovnaký deň, v rovnaký čas a sú adresované tomu istému Príjemcovi.
 16. Nedoručiteľnou zásielkou sa rozumie zásielka odovzdaná do prepravy na doručenie, ktorú nie je možné doručií, a to z dôvodu, že Príjemca, resp. Oprávnený prijímateľ, zásielku odoprel prijaí, zásielka nebola prevzatá v odbernej lehote, adresa miesta doručenia uvedená na zásielke je neúplná, alebo nečitateľná, alebo ak Príjemca zomrel alebo je neznámy. Nedoručiteľnou zásielkou sa tiež rozumie zásielka uložená v Balíkovom boxe neprevzatá Príjemcom, resp. Oprávneným prijímateľom v lehote 48 hodín odo dňa uloženia zásielky v Balíkovom boxe. Nedoručiteľnou zásielkou nie je zásielka, ktorú Poskytovateľ odoprie doručií až do úplného zaplatenia celej ceny za službu podľa bodu 6.11 a 6.12 VOP.
 17. Nedostupným miestom sa rozumie miesto odoslania alebo miesto doručenia, ktoré buď v čase vykonania Objednávky neexistuje, na ktoré nie je v čase doručenia poštovej zásielky bezpečný a neobmedzený prístup osobným motorovým vozidlom v prípade balíkovej prepravy a nákladným motorovým vozidlom (do 3,5 t vrátane prípojného vozidla) v prípade paletovej prepravy.
 18. Prepravou sa rozumejú všetky činnosti vykonávané Poskytovateľom v súvislosti s poskytovanými poštovými službami, medzi ktoré patrí najmä, nie však výlučne, prevzatie zásielky v mieste odoslania a dodanie zásielky do miesta doručenia.
 19. Balíkovou prepravou sa rozumie preprava jedného alebo viacerých riadne zabalených tovarov, výrobkov, vecí alebo dokumentov akejkoľvek povahy okrem predmetov vylúčených z prepravy (bod 4.3 VOP).
 20. Paletovou prepravou sa rozumie preprava väčšieho počtu druhovo či kusovo určených, riadne zabalených vecí, napr. nábytku, spotrebičov alebo stavebného/výrobného materiálu, ktoré nepresahujú hraničnú hmotnosí a rozmery (bod 3.8 a 3.9 VOP).
 21. Expresnou poštovou službou sa rozumie poštová služba poskytujúca v porovnaní s inými poštovými službami vyššiu rýchlosí a spoľahlivosí vybrania a distribúcie poštovej zásielky.
  Spoločnosí Quality Delivery Logistics, s.r.o. poskytuje najmä nasledovné expresné poštové služby:

  • osobné doručenie Prijímateľovi,
  • možnosí zmeny miesta doručenia a adresy počas prepravy,
  • potvrdenie Odosielateľovi o doručení poštovej zásielky,
  • monitorovanie a sledovateľnosí pohybu poštovej zásielky.

 22. Riadnym zabalením sa rozumie voľba takého prepravného obalu, aby sa počas prepravy úplne eliminovala a pokiaľ to nie je objektívne možné, aspoň čo najviac minimalizovala šanca na jeho roztrhnutie počas prepravy, a v prípade aj keby sa tak stalo, vnútro obalu by malo byí dostatočne opatrené ochrannou fóliou, a/alebo inou výplňou (napr. polystyrén, vzduchové vankúšiky, bublinky, skartovaný papier, drevené hobliny a pod.).
  V prípade balenia predmetov s ostrými hranami je nevyhnutné tieto zabezpečií tak, aby krabicu, či iný zvolený prepravný obal počas prepravy neprederavili. V prípade predmetov s tekutým obsahom je potrebné ich zabalií ešte navyše aj do ochranného vodotesného vrecúška. V prípade balenia krehkých predmetov je nevyhnutné okolie balených predmetov zabezpečií dostatočným množstvom tlmiaceho mäkkého tesniaceho materiálu (napr. polystyrén, vzduchové vankúšiky, bublinky, skartovaný papier, drevené hobliny a pod.) a viditeľne a čitateľne označií Balík/Paletu nápisom
  „Pozor krehké!“. Označenie „Pozor krehké!“ nezbavuje Odosielateľa zodpovednosti za správnosí balenia. Upozorňuje na starostlivé zaobchádzanie s Balíkom, avšak je nevyhnutné, aby aj takto označený Balík bol Odosielateľom dôkladne zabalený. Spoločnosí Quality Delivery Logistics, s.r.o. nie je povinná riadií sa pri manipulácii s Balíkmi značením orientácie Balíkov (napr. šípka „Hore“ alebo označenie „Touto stranou dole“). Pri balení predmetov do kartónovej alebo obdobnej krabice, je potrebné krabicu oblepií pevnou lepiacou páskou v miestach, kde sa krabica skladá a tiež v rohoch. Niektoré predmety však možno prepravovaí aj bez pomoci krabíc, napr. postačuje dôkladne viacvrstvové zaobalenie do ochrannej fólie. Ak Odosielateľ balík riadne nezabalí je Poskytovateľ oprávnený buď doúčtovaí príslušný doplatok, alebo odmietnuí prepravu zásielky, ako vylúčenej zásielky podľa bodu 4.3 VOP.
 23. PIN kód – unikátny kód vygenerovaný pre jednoznačnú identifikáciu Príjemcu.
 24. Vyššou mocou sa rozumejú akékoľvek mimoriadne okolnosti (napr. vojnový stav, záplavy, požiar), ktoré nastali nezávisle od vôle Poskytovateľa a v dôsledku ktorých si nemohol plnií povinnosti Poskytovateľa a ak nemožno rozumne predpokladaí, že by tieto okolnosti alebo ich následky dokázal odvrátií alebo prekonaí, a ďalej, že by tieto mimoriadne okolnosti mal možnosí predvídaí.
 25. Poškodením a vadou sa rozumie taká zmena stavu, akosti, rozmerov, štruktúry, stálosti zloženia vecí alebo tovaru, tvoriacich obsah zásielky, ktorá bráni využitiu veci na účel na ktorý bola určená, avšak ktorú je možné odstránií opravou, alebo taká zmena stavu, ktorú síce nie je možné odstránií opravou, ale vec je použiteľná k pôvodnému účelu, na ktorý bola určená.
 26. Zničením sa rozumie taká zmena stavu vecí alebo tovaru, tvoriacich obsah zásielky, ktorú nie je možné odstránií opravou a ktorá je rozsiahla natoľko, že vec sa viac nedá použií k pôvodnému účelu, na ktorý bola určená.

 

Rozsah poskytovaných služieb

 

 1. Poskytovateľ poskytuje poštové služby na účely prepravy balíkových a paletových zásielok z miesta odoslania na miesto doručenia, v rámci územia Slovenskej republiky, Českej republiky a Maďarskej republiky.
 2. Objednávateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že Poskytovateľ je v prípade potreby oprávnený zabezpečií prepravu zásielky a vykonanie služby objednanej Objednávateľom prostredníctvom inej osoby odlišnej od Poskytovateľa, podľa výberu Poskytovateľa. Poskytovateľ však v takom prípade zodpovedá za vykonanie objednanej služby a za samotnú prepravu zásielky v rovnakom rozsahu, akoby službu vykonával sám.
 3. Službami sa na účely prevádzkovania Internetového obchodu alebo aplikácie MyQ a poskytovania služieb rozumejú Balíková preprava a Paletová preprava, a všetky súvisiace služby uvedené v ponuke v platnom prehľade Internetového obchodu a v bode 2.6 VOP.

  Internetový obchod

 4. Poskytovateľ prevádzkuje internetový obchod prostredníctvom internetovej domény www.QDL.sk, prostredníctvom ktorého si Objednávateľ môže od Poskytovateľa objednaí jednotlivé poštové služby.
 5. Práva a povinnosti zmluvných strán pri preprave zásielok objednaných prostredníctvom internetového obchodu www.QDL.sk sa spravujú obsahom týchto VOP.
 6. Internetový obchod obsahuje ponuku najmä nasledovných služieb:

  • Vnútroštátna balíková a paletová preprava – preprava zásielok v rámci Slovenskej republiky s výnimkou nedostupných miest podľa bodu 1.17 VOP
  • Medzinárodná balíková a paletová preprava –preprava zásielok v rámci celého územia Českej republiky a Maďarskej republiky s výnimkou nedostupných miest podľa bodu 1.17 VOP
  • Služba garantovaného doručenia (ďalej aj len „SGD“), (bod 2.11 VOP)
  • Služba doručenia do 12:00hod. (ďalej aj len „SD12“), (bod 2.12 VOP)

 7. Objednávateľ, ktorý je spotrebiteľom uskutočňuje Objednávky služieb prostredníctvom internetového obchodu, a to na základe vyplnenia elektronického formulára Objednávky dostupného v internetovom obchode.

  Internetová aplikácia MyQ

 8. Poskytovateľ je prevádzkovateľom internetovej aplikácie
  „MyQ“, zriadenej výlučne pre podnikateľské subjekty zaregistrované na internetovej doméne Poskytovateľa www.QDL.sk, prostredníctvom ktorej je možné objednaí opakované či pravidelné vykonanie poštových služieb postupom podľa bodov 5.12 až 5.17 VOP.
 9. Spotrebiteľ nemôže využívaí MyQ, pretože je to špecifická aplikácia fungujúca prostredníctvom internetového rozhrania a je určená len pre podnikateľov, resp. subjekty, ktoré nie sú Spotrebiteľmi.
 10. Práva a povinnosti zmluvných strán pri preprave zásielok objednaných prostredníctvom internetovej aplikácie MyQ sa spravujú obsahom týchto VOP.

  Expresné poštové služby:

 11. Služba garantovaného doručenia (SGD): dodanie poštovej zásielky na miesto doručenia určené v objednávke do 24 hodín od prevzatia poštovej zásielky v mieste odoslania, inak si nebude fakturovaí cenu služby, resp. už uhradenú cenu Objednávateľovi vráti.
 12. Služba doručenia do 12:00 hod. (iba konkrétne PSČ) –(SD12): dodanie poštovej zásielky na miesto doručenia určené v objednávke v rámci územia Slovenskej republiky, a to v nasledujúci deň po dni prevzatia poštovej zásielky najneskôr do 12.00 hod. daného dňa, inak si nebude fakturovaí cenu služby, resp. už uhradenú cenu Objednávateľovi vráti. Služba je dostupná iba v rámci územia Slovenskej republiky, konkrétne PSČ.

 

Hraničné hodnoty poštových zásielok Balíková preprava

 

 1. Poštové zásielky balíkovej prepravy s miestom odoslania a miestom doručenia na území Slovenskej republiky nesmú presiahnuí hraničnú hmotnosí jednej zásielky 50 kg, hraničnú šírku 80 cm, výšku 60 cm a dĺžku 220 cm, pričom pre rozmery platí, že 2x výška + 2x šírka + dĺžka < 320 cm.
 2. Poštové zásielky balíkovej prepravy s miestom odoslania a miestom doručenia na území Českej republiky nesmú presiahnuí hraničnú hmotnosí jednej zásielky 50 kg, hraničnú šírku 60 cm, výšku 60 cm a dĺžku 120 cm, pričom pre rozmery platí: výška + šírka + dĺžka < 240 cm, pričom maximálna dĺžka najdlhšej strany je 180 cm.
 3. Poštové zásielky balíkovej prepravy s miestom odoslania na území Slovenskej republiky a miestom doručenia na území Maďarskej republiky nesmú presiahnuí hraničnú hmotnosí jednej zásielky 50 kg, hraničnú dĺžku najdlhšej strany 100 cm, pričom rozmery platí, že výška + šírka + dĺžka < 180 cm.
 4. Poštové zásielky balíkovej prepravy s miestom odoslania na území Českej republiky a miestom doručenia na území Slovenskej republiky nesmú presiahnuí hraničnú hmotnosí jednej zásielky 50 kg, hraničnú šírku 80 cm, výšku 60 cm a dĺžku 220 cm, pričom pre rozmery platí, že 2x výška + 2x šírka + dĺžka < 320 cm.
 5. Poštové zásielky balíkovej prepravy s miestom odoslania na území Maďarskej republiky a miestom doručenia na území Slovenskej republiky nesmú presiahnuí hraničnú hmotnosí jednej zásielky 40 kg, hraničnú dĺžku najdlhšej strany 100 cm, pričom pre rozmery platí, že výška + šírka + dĺžka < 180 cm.
 6. V prípade prekročenia ktorejkoľvek hraničnej hmotnosti alebo hraničných rozmerov na prepravu balíka, je možné balík objednaí za doplatok podľa príslušného cenníka doplatkov (Neštandardná zásielka).
 7. Vykonanie prepravy balíkov, ktoré prekročia hraničnú hmotnosí alebo hraničné rozmery je výlučne na uvážení Poskytovateľa ako právo Poskytovateľa, pričom platí, že Poskytovateľ nevykonáva prepravu balíkov presahujúcich hraničnú hmotnosí 70 kg/ks a prepravu balíkov presahujúcich hraničné rozmery 100cm x 100cm x 300cm, a/alebo balíkov s dĺžkou najdlhšej strany presahujúcou 300 cm.

  Paletová preprava

 8. Poštové zásielky paletovej prepravy nesmú presiahnuí hraničnú hmotnosí jednej palety 1200 kg, hraničnú šírku 220 cm, dĺžku 300 cm a výšku 220 cm, bez ohľadu na miesto doručenia.
 9. Vykonanie paletovej prepravy v prípade prekročenia hraničnej hmotnosti jednej palety, alebo hraničných rozmerov jednej palety podľa bodu 3.8 VOP nie je možné, s výnimkou prípadu podľa bodu 4.4 VOP.

 

Zakázané, nebezpečné a vylúčené zásielky

 

 1. Zakázanou zásielkou sa rozumie tovar alebo materiál, preprava ktorého je zakázaná všeobecne záväzným právnym predpisom, technickou normou alebo právoplatným rozhodnutím príslušného orgánu, aplikovateľným v štáte miesta odoslania, v štáte, cez územie ktorého sa zásielka prepravuje alebo v štáte miesta doručenia.
 2. Nebezpečnou zásielkou sa rozumie tovar alebo materiál, ktorý Poskytovateľ na základe vlastného uváženia považuje za nebezpečný alebo/a tovar, ktorý sa za nebezpečný považuje v zmysle Európskej dohody o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí (European Agreement concerning the international carriage of Dangerous goods by Road – ADR), v zmysle platných relevantných vnútroštátnych právnych predpisov alebo medzinárodných predpisov, zmlúv alebo dohôd, aplikovateľných na prepravu nebezpečného tovaru či látok alebo poskytovanie iných služieb týkajúcich sa nebezpečného tovaru či látok.
 3. Vylúčenou zásielkou sa rozumie zásielka, ktorá obsahuje: živé zvieratá a rastliny, predmety ľahko podliehajúce skaze (najmä, nie však výlučne, niektoré druhý potravín či nápojov), platné (nachádzajúce sa v obehu) bankovky a mince, šeky, zmenky, akcie, dlhopisy a iné cenné papiere, tovar/výrobky/veci mimoriadnej, alebo aj nevyčísliteľnej hodnoty (najmä, nie však výlučne, drahé kovy a kamene, šperky, starožitnosti, umelecké predmety a tiež nepoistené veci vysokej hodnoty, t. j. nad 4 500,- €, predmety určené na prepravu, ktoré nie sú riadne zabalené podľa bodu 1.22 VOP s prihliadnutím na hmotnosí, rozmery alebo na iný charakter predmetu (napr. zrkadlo zabalené len vo fólií, nôž bez pevného uzavretého puzdra, sklenená fľaša s tekutinou nezabalená do vodotesného vrecka a pod.), televízory – platí len pre fyzické osoby, zásielky, ktoré majú byí doručené len výlučne do vlastných rúk Príjemcu, zásielky, pri ktorých je cena za Službu hradená na dobierku, a to v hodnote prevyšujúcej sumu 4.500,- EUR, zásielky, ktoré pozostávajú z jedného alebo viacerých balíkov/paliet, ktoré prekračujú hraničné rozmery/hmotnosí, iné predmety, ktoré sú na prepravu zásielok podľa uváženia Poskytovateľa vzhľadom na jeho praktické skúsenosti, nevhodné (napr. elektronika, materiál typu sklo alebo iného krehkého charakteru).
 4. Poskytovateľ môže, na základe vlastného uváženia prevziaí k preprave zásielky, ktoré sú vylúčené z prepravy z dôvodu, že nie sú Riadne zabalené podľa bodu 1.22 VOP, alebo že cena za službu objednanú na dobierku prevyšuje sumu 4.500,- EUR, alebo že zásielka pozostáva z balíkov/paliet, ktoré prekračujú hmotnosí alebo hraničné rozmery podľa bodov 3.1 až 3.5 a 3.8 VOP, avšak Objednávateľ v takom prípade s tým, že sa mu bude účtovaí aj doplatok podľa aktuálneho cenníka doplatkov Poskytovateľa.

 

Podmienky poskytovania služieb Objednanie služieb

 

 1. Objednávateľ vykoná Objednávku príslušnej služby jej výberom a následným riadnym vyplnením príslušného elektronického objednávkového formulára, ktorý elektronicky odošle Poskytovateľovi (ďalej aj len „Objednávka“). Odoslaná elektronická Objednávka sa považuje za platnú v prípade, že Objednávateľ pravdivo a úplne vyplnil všetky požadované údaje a náležitosti príslušného správneho formulára, ktorý sa vzíahuje na danú službu vybratú Objednávateľom. Objednávateľ berie na vedomie, že ak v Objednávke uvedie, alebo inak poskytne Poskytovateľovi, nepravdivé, zavádzajúce alebo klamlivé vyhlásenia alebo informácie o Zásielke alebo jej obsahu, berie na vedomie a súhlasí s tým, že mu bude uložená dodatočná povinnosí uhradií aj príp. doplatky doúčtované podľa cenníka doplatkov. Objednávateľ nesie plnú zodpovednosí za správnosí, pravdivosí a úplnosí údajov uvedených ním v Objednávke. Objednávateľ berie na vedomie, že v prípade porušenia jeho povinnosti uviesí pravdivé a úplne údaje o Zásielke alebo jej obsahu môže jeho konanie byí posúdené ako priestupok, bude povinný nahradií škodu a je si vedomý všetkých s tým spojených právnych a faktických následkov jeho konania.
 2. Objednávateľ v rámci úkonov vyplnenia a odoslania Objednávky vyslovuje súhlas so znením VOP v znení aktuálnom v čase odoslania/potvrdenia Objednávky a tým súhlasí s uzavretím zmluvy o preprave, resp. zmluvy o poskytnutí služby, a to vo vlastnom mene a/alebo v mene inej osoby, ktorú zastupuje (napr. ak ide o štatutárneho zástupcu, alebo splnomocnenca na základe písomného plnomocenstva, písomnej zmluvy, alebo iného obdobného písomného dokumentu, z ktorého príslušné zastúpenie vyslovene vyplýva). Poskytovateľ nie je viazaný inštrukciami Objednávateľa k preprave, resp. doručení Zásielky, ktoré sú v rozpore s týmito VOP alebo nie sú v zmysle týchto VOP bližšie upravené. VOP nadobúdajú účinnosí voči Objednávateľovi už odoslaním elektronickej Objednávky podľa bodu 5.1 VOP.
 3. Objednávateľ v rámci úkonov vyplnenia a odoslania Objednávky vyslovuje súhlas s tým, že bol riadne poučený o tom, že potvrdením Objednávky stráca právo na odstúpenie od zmluvy, ak došlo k úplnému poskytnutiu služby.
 4. Objednávateľ, ktorý je Spotrebiteľom v rámci úkonu odoslania/potvrdenia Objednávky zároveň potvrdzuje, že Poskytovateľ si riadne a včas splnil všetky svoje informačné povinnosti podľa ust. § 3 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z. z. a že sa s nimi riadne oboznámil.
 5. Objednávateľ sa zároveň odoslaním Objednávky zaväzuje, že ak si tretia osoba, ktorá má vlastnícke, alebo iné právo či iný záujem vo vzíahu k Zásielke či jej obsahu, uplatní voči Poskytovateľovi nárok a/alebo podá voči nemu žalobu týkajúcu sa prepravy a služieb, odškodnií Poskytovateľa a nahradií mu všetku škodu, náklady, výdaje, nároky voči nemu vznesené, ktoré vznikli v dôsledku takéhoto konania a zaplatií všetky náklady a výdaje, ktoré mu vzniknú v súvislosti s jeho obranou. Objednávateľ je povinný vykonaí všetky možné právne a faktické úkony, aby žiadna tretia osoba nárok podľa tohto bodu VOP voči Poskytovateľovi neoplatila.
 6. Objednávateľ odoslaním Objednávky taktiež potvrdzuje, že sa oboznámil so zverejneným Cenníkom doplnkových Služieb, cenníkom doplatkov, ako aj s Cenníkom palivového a mýtneho príplatku a že s cenami bezvýhradne súhlasí a tieto považuje za primerané vo vzíahu k ponuke objednávaných služieb.
 7. Po odoslaní Objednávky obdrží Objednávateľ obratom automaticky generované oznámenie o faktickej evidencii Objednávky Poskytovateľom, ktoré obsahuje rekapituláciu samotnej Objednávky a potvrdenie, že Poskytovateľ Objednávku eviduje vo svojom systéme. Automatické potvrdenie nie je právne záväzné až do momentu skutočnej akceptácie Objednávky Poskytovateľom podľa nasledujúceho bodu VOP. V prípade, ak automatické oznámenie o doručení Objednávky nebude Objednávateľovi doručené do 30 minút, je možné predpokladaí nejaký technický problém a Objednávka sa nepovažuje za riadne doručenú, a preto je neplatná, s výnimkou prípadu, ak by v danej 30 minútovej lehote bolo už doručené Objednávateľovi aj Oznámenie o akceptácií Objednávky Poskytovateľom podľa nasledujúceho bodu VOP.
 8. Poskytovateľ je oprávnený vykonaí potrebné úkony za účelom overenia pravdivosti, správnosti a úplnosti údajov uvedených v Objednávke, ako aj ich súladu s týmito VOP. Ak nevzniknú žiadne pochybnosti o pravdivosti, správnosti, a úplnosti údajov ako aj ich súladu s týmito VOP, Poskytovateľ akceptuje Objednávku tým, že Objednávateľovi prostredníctvom e-mailovej správy na emailovú adresu uvedenú v Objednávke, odošle Oznámenie o akceptácií Objednávky Poskytovateľom. Doručením Oznámenia o akceptácií Objednávky Objednávateľovi, vzniká medzi Objednávateľom a Poskytovateľom zmluvný vzíah (poštová zmluva, resp. zasielateľská zmluva). V prípade Objednávky prostredníctvom Internetového obchodu sa Oznámenie o akceptácií Objednávky doručuje až po riadnej a úplnej úhrade ceny služby.
 9. V prípade, ak Poskytovateľ zistí akékoľvek nezrovnalosti týkajúce sa údajov uvedených v Objednávke, alebo ich nesúlad s VOP, kontaktuje Objednávateľa telefonicky a oznámi mu túto skutočnosí aj iným vhodným spôsobom (napr. e-mailovou správu), a to za účelom pokusu o odstránenie zistených nedostatkov Objednávky. Ďalší postup bude predmetom dohody medzi Poskytovateľom a Objednávateľom. V prípade, ak Objednávateľa nebude možné opakovane kontaktovaí na v Objednávke uvedenom telefónnom čísle alebo ak je nesúčinný, nedostupný, nereaguje v primeranej dobe, môže Poskytovateľ doručenú Objednávku odmietnuí. V prípade odmietnutia Objednávky bude Objednávateľovi doručené Oznámenie o odmietnutí Objednávky na e-mailovú adresu uvedenú v Objednávke.
 10. Bez ohľadu na postup podľa predchádzajúceho bodu VOP, v prípade, ak (i) Objednávateľovi bude doručené Oznámenie o odmietnutí Objednávky, alebo (ii) do 30 min. od odoslania/potvrdenia Objednávky, Objednávateľovi nebude doručené žiadne Oznámenie, (iii)nebude doručené Oznámenie o akceptácií Objednávky najneskôr do 13.00 hod. nasledujúceho pracovného dňa po odoslaní/potvrdení Objednávky; považuje sa Objednávka za neakceptovanú Objednávku, a teda Objednávkou nie je Poskytovateľ viazaný.
 11. Tieto VOP sú neoddeliteľnou súčasíou poštovej zmluvy, resp. zasielateľskej zmluvy, ktorá je uzavretá doručením Oznámenia o akceptácii objednávky zo strany Poskytovateľa. Obsah poštovej zmluvy, resp. zasielateľskej zmluvy alebo jej časti je určený odkazom na tieto VOP (poštové podmienky).

  Objednávka služieb prostredníctvom MyQ

 12. Objednávateľ, ktorý nie je Spotrebiteľom a má záujem o pravidelnú a kontinuálnu obchodnú spoluprácu pri dlhodobom a opakovanom vykonávaní služieb na zmluvnom základe má možnosí využií aplikáciu MyQ.
 13. Objednávateľ, ktorý nie je Spotrebiteľom po vstupe na webové rozhranie MyQ pravdivo a úplne vyplní prihlasovací elektronicky formulár a odošle ho Poskytovateľovi. Vyplnením a odoslaním prihlasovacieho formulára Objednávateľ vyjadruje vôľu a súhlas s tým, že je viazaný ustanoveniami VOP a že sa plne oboznámil s ich obsahom. Poskytovateľ v prípade, ak bez výhrad schváli takto odoslaný formulár, bez zbytočného odkladu podľa poskytnutých údajov vytvorí pre Objednávateľa individuálny zákaznícky účet a vygeneruje k nemu prihlasovacie údaje a heslo, ktoré budú Objednávateľovi slúžií pre vstup do prihlasovacej časti MyQ (do zákazníckeho účtu Objednávateľa), a následne Poskytovateľ tieto prihlasovacie údaje a heslo vrátane potvrdenia o vytvorení účtu zašle Objednávateľovi na emailovú adresu uvedenú v prihlasovacom formulári. Rámcová zasielateľská zmluva o vykonávaní Služieb sa v tomto prípade uzatvára elektronicky prostredníctvom MyQ, a to prvým prihlásením Objednávateľa do jeho zákazníckeho účtu po zadaní správnych prihlasovacích údajov a hesla, ktoré mu boli vygenerované a oznámené zo strany Poskytovateľa.
 14. VOP nadobúdajú účinnosí voči Objednávateľovi, ktorý nie je Spotrebiteľom vo vzíahu k registrovaným zákazníkom v aplikácii MyQ momentom prvého prihlásenia do príslušného zákazníckeho účtu, ak nenadobudli účinnosí už skorším uzavretím rámcovej zasielateľskej zmluvy.
 15. Objednávateľ, ktorý nie je Spotrebiteľom sa zaväzuje, že prihlasovacie údaje k jeho zákazníckemu účtu v internetovej aplikácii MyQ neposkytne žiadnej neoprávnenej tretej osobe a zodpovedá za ich nesprístupnenie neoprávnenej osobe akýmkoľvek spôsobom. V prípade, ak Objednávateľ a/alebo Poskytovateľ prejaví vôľu osobitne zmluvne alebo podrobne upravií niektoré práva a povinnosti v rámci poskytovania služieb nad rámec týchto VOP, bude uzatvorená po vzájomnej dohode písomná Rámcová zasielateľská zmluva o vykonávaní služieb, ktorá nadobudne platnosí a účinnosí dňom jej podpisu poslednou zo zmluvných strán.
 16. Ak Poskytovateľ a Objednávateľ uzatvoria písomnú Rámcovú zasielateľskú zmluvu podľa predchádzajúceho bodu VOP, platí, že ustanovenia tejto zmluvy majú prednosí pred ustanoveniami VOP a v častiach zmluvne osobitne neupravených sa zmluvný vzíah podporne spravuje týmito VOP. V prípade rozporov ustanovení takej Rámcovej zasielateľskej zmluvy s ustanoveniami týchto VOP platí, že prednosí majú ustanovenia Rámcovej zasielateľskej zmluvy.
 17. Objednávateľ, ktorý nie je Spotrebiteľom, ako aj Poskytovateľ má právo Rámcovú zasielateľskú zmluvu písomne vypovedaí (aj bez uvedenia dôvodu) s jednomesačnou výpovednou dobou, ktorá začne plynúí prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po dni doručenia písomnej výpovede a končí uplynutím posledného dňa tohto kalendárneho mesiaca, ak sa Objednávateľ a Poskytovateľ nedohodli v Rámcovej zasielateľskej zmluve inak. Po uplynutí výpovednej doby bude Objednávateľov zákaznícky účet v MyQ zrušený a všetky čiastkové zmluvy uzavreté prostredníctvom daného účtu v MyQ za ukončené.

  Možnosti zrušenia Objednávky

 18. Objednávateľ, ktorý nie je Spotrebiteľom má právo zrušií Objednávku e-mailom (aj bez uvedenia dôvodu), avšak výhradne len do uplynutia 2 hodín od odoslania Objednávky, najneskôr však do odoslania Oznámenia o akceptácií Objednávky Poskytovateľom, t. j. kým nebola Objednávka zo strany Poskytovateľa akceptovaná. Po odoslaní predmetnej akceptácie už nie je možné Objednávku stornovaí.
 19. Objednávateľ, ktorý nie je Spotrebiteľom berie na vedomie, že nie je oprávnený zrušií Objednávku, ako ani odstúpií od zmluvy uzavretej podľa týchto VOP v prípade, ak už fakticky došlo k prevzatiu zásielky Poskytovateľom k preprave, môže však v takom prípade uplatnií postup ako pri vrátení nedoručiteľnej zásielky podľa bodu 9.18 písm. a), ak si neželá aby k doručeniu zásielky Príjemcovi došlo. Poskytovateľ má v plnom rozsahu v prípade zrušenia Objednávky podľa tohto bodu VOP právo na zaplatenie ceny za prepravu a poskytnuté služby, vrátane ceny spiatočnej prepravy Zásielky.
 20. Ak Objednávateľ, ktorý nie je Spotrebiteľom stornuje už akceptovanú Objednávku, takéto stornovanie sa považuje za odstúpenie od zasielateľskej zmluvy a je povinný uhradií Poskytovateľovi okrem ceny služby aj cenu spiatočnej prepravy Zásielky a všetky ním preukázateľne vynaložené náklady, ktoré Poskytovateľovi vznikli v súvislosti s prípravou a realizáciou danej Objednávky vrátane akýchkoľvek doplatkov, colných, mýtnych poplatkov a daní vzíahujúcich sa k danej službe.
 21. Objednávateľ, ktorý je Spotrebiteľom má právo zrušií Objednávku doručením e-mailovej správy Poskytovateľovi v nasledovných prípadoch:

  • v akomkoľvek prípade (aj bez uvedenia dôvodu) do uplynutia 2 hodín od odoslania Objednávky,
  • aj bez uvedenia dôvodu po uplynutí 2 hodín od odoslania Objednávky, najneskôr však do odoslania Oznámenia o akceptácií Objednávky Poskytovateľom, t. j. kým nebola Objednávka zo strany Poskytovateľa akceptovaná. Ak Objednávateľ, ktorý je Spotrebiteľom prejaví vôľu zrušií už akceptovanú Objednávku, takýto úkon sa považuje za odstúpenie od zmluvy podľa bodu 11.2 VOP.

 22. Poskytovateľ má právo stornovaí už ním akceptovanú Objednávku, ak z objektívnych dôvodov, bez zavinenia Objednávateľa alebo Príjemcu, ani pri vynaložení odbornej starostlivosti a všetkého úsilia, ktoré možno od Poskytovateľa spravodlivo požadovaí, nie je schopný poskytnúí konkrétnu službu pre Objednávateľa, pokiaľ sa osobitne písomne nedohodne s Objednávateľom inak. Poskytovateľ má tiež právo stornovaí akceptovanú Objednávku aj v prípade, ak Objednávateľ neodpovedá na e-mail, alebo ho Poskytovateľ nemôže opakovane telefonicky zastihnúí, po dobu viac ako troch pracovných dní za sebou.
 23. V prípade riadneho a v zmysle týchto VOP oprávneného zrušenia Objednávky, Poskytovateľ vráti Objednávateľovi všetky ním už uhradené platby, a to najneskôr do 15 dní od riadneho (platného) zrušenia Objednávky, ak sa s prihliadnutím na skutkové okolnosti nedohodne inak.

  Poistenie zásielky

 24. V prípade zásielok s hodnotou vyššou ako 2.000,- EUR si môže Objednávateľ zásielku dopoistií. Poskytovateľ nie je povinný zabezpečovaí poistenie Zásielky, pokiaľ Objednávateľ neprejaví jasnú vôľu uzatvorií poistenie. Poskytovateľ zabezpečuje službu poistenia Zásielky výlučne len v prípade Zásielky, ktorej hodnota je vyššia ako 2.000,-EUR. Maximálna hodnota poistného krytia do akej je Poskytovateľ schopný zabezpečií poistenie Zásielky je 20.000,- EUR.
 25. Na základe osobitnej dohody medzi Poskytovateľom a Objednávateľom, Poskytovateľ na základe vlastného výberu poisíovne vo vlastnom mene zabezpečí poistenie Zásielky do výšky Objednávateľom deklarovanej hodnoty Zásielky v Objednávke. Objednávateľ je povinný zaplatií poskytovateľovi doplatok za zabezpečenie poistenia Zásielky vo výške podľa platného Cenníka doplatkov a doplnkových služieb. Objednávateľ je povinný poistnú hodnotu Zásielky uviesí pravdivým a preukázateľným spôsobom v Objednávke. V prípade, ak Objednávateľ poruší povinnosí podľa predchádzajúcej vety, Poskytovateľ nezodpovedá za žiadne s tým spojené následky a/alebo Poskytovateľ poistenie zásielky ani nie je povinný zabezpečií.

 

Cena služieb a platobné podmienky

 

 1. Na internetovej stránke internetového obchodu a v aplikácii MyQ je dostupný a zverejnený príslušný aktuálny Cenník doplnkových služieb, Cenník doplatkov a Cenník palivového a mýtneho príplatku.
 2. Cenník služieb je záväzný pre Objednávateľa pri odoslaní Objednávky, obsahuje cenu prepravy za jednotlivé služby Poskytovateľa. Prípady navýšenia ceny služieb zo strany Poskytovateľa oproti cenám uvedeným v Cenníku služieb sú upravené v týchto VOP.
 3. Cenník doplatkov obsahuje najmä cenu nákladov na colné konanie ohľadom zásielky, mýtne, poistné poplatky a iné poplatky osobitne účtované v jednotlivých prípadoch. Cenník doplatkov je súčasíou príslušného štandardného Cenníka služieb.
 4. Poskytovateľ je jednostranne oprávnený každoročne zvýšií výšku ceny služieb podľa výšky ročnej miery inflácie vyhlásenej Štatistickým úradom SR za predchádzajúci kalendárny rok v SR.
 5. Cena za služby sa môže navýšií, okrem prípadu uvedeného v predchádzajúcom odseku a o DPH, aj o všetky dovozné a vývozné clá, dane, poistné, mýto, pokuty, skladné a ostatné náklady a ich príslušenstvo, ktoré uhradil Poskytovateľ alebo, ktoré Poskytovateľovi bolo uložené zaplatií v dôsledku colného konania, iného konania s orgánmi verejnej moci, v dôsledku toho, že Objednávateľ/Príjemca zásielky riadne a včas neposkytli potrebnú dokumentáciu, informácie alebo inú súčinnosí, nepoistili zásielku alebo, že Objednávateľ si nezaobstaral vo vzíahu k obsahu zásielky potrebné povolenie na vývoz alebo dovoz, licenciu alebo iné úradné povolenie a/alebo sa dopustil iného konania alebo opomenutia, v dôsledku ktorého došlo k vzniku nákladov uvedených vyššie.
 6. Objednávateľ súhlasí s tým, že Poskytovateľ je oprávnený doúčtovaí finančný rozdiel v cene služby v prípade, ak Objednávateľ/Odosielateľ nesprávne odváži alebo odmeria zásielku (balík alebo palety), alebo ak sa hmotnosí a/alebo rozmery balíkov alebo paliet, ktoré sú obsahom zásielky, uvedené v objednávke, nezhodujú so skutočnými rozmermi.
 7. Objednávateľ súhlasí s tým, že Poskytovateľ je oprávnený doúčtovaí Objednávateľovi doplatok za nesprávne zabalenie zásielky (v rozpore s Riadnym zabalením podľa bodu 1.22 VOP) a to aj bez povinnosti Poskytovateľa túto skutočnosí Objednávateľovi oznámií.
 8. Objednávateľ súhlasí s tým, že Poskytovateľ je oprávnený doúčtovaí Objednávateľovi doplatok v prípade, ak je zásielka odovzdaná na doručenie atypického tvaru (napr. obálky, kocky, kvádra) alebo nestabilného geometrického tvaru (napr. valcového, guľatého, oválneho).
 9. Objednávateľ súhlasí s tým, že Poskytovateľ je oprávnený doúčtovaí doplatok za jednotlivé služby, ktoré podliehajú doplatkom podľa cenníka, a to najmä: doplatok za prepravu na dobierku, pričom doúčtovanie doplatkov bude vykonané len voči Objednávateľovi;

  • doplatok za prepravu prostredníctvom služby SGD;
  • doplatok za prepravu prostredníctvom služby SD12;
  • doplatok za PBC (payment by card) – platbu platobnou kartou;
  • administratívny poplatok za zmenu COD na základe žiadosti Objednávateľa, s ktorým je uzatvorená Rámcová zasielateľská zmluva;
  • administratívny poplatok za zmenu rozvozového depa na základe žiadosti Objednávateľa, s ktorým je uzatvorená Rámcová zasielateľská zmluva;
  • doplatok za prepravu niektorých vylúčených zásielok v prípade postupu podľa bodu 4.4 VOP;
  • iné doplatky podľa aktuálneho cenníka Poskytovateľa.

 10. Poskytovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek jednostranne modifikovaí ceny za poskytované služby a výšku doplatkov aj v iných prípadoch, avšak o každej zmene cien je Poskytovateľ povinný informovaí Objednávateľa, ak je to možné prostredníctvom e-mailovej správy najneskôr 7 dní vopred.
 11. Objednávateľ je povinný uhradií celú cenu za objednanú službu, a to bezodkladne po vyplnení a dokončení Objednávky prostredníctvom elektronického formulára s výnimkou prípadu platby na dobierku, využitia aplikácie MyQ alebo ak sa Poskytovateľ s Objednávateľom v rámci zasielateľskej rámcovej zmluvy nedohodli inak.
 12. Objednávateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že ak nebude celá cena za objednanú službu uhradená riadne a včas:

  • Poskytovateľ má právo odoprieí doručenie objednanej zásielky prijímateľovi, resp. oprávnenému Príjemcovi, do momentu úplného zaplatenia celej ceny objednanej služby, vrátane preukázateľne vzniknutých doplatkov, ak už došlo k odoslaniu zásielky;
  • Poskytovateľ má právo jednostranne započítaí akékoľvek pohľadávky voči Objednávateľovi s pohľadávkami Objednávateľa voči Poskytovateľovi (najmä vzniknutých z peňažných prostriedkov prevzatých pri preprave na dobierku);
  • Poskytovateľ má právo odstúpií od zmluvy s Objednávateľom.

 13. Ak sa Objednávateľ omešká s akoukoľvek úhradou Poskytovateľovi podľa VOP, berie na vedomie a súhlasí s tým, že Poskytovateľ je v takomto prípade oprávnený pozastavií plnenie svojich povinností voči Objednávateľovi vyplývajúcich z danej Objednávky, uzavretej zmluvy a týchto VOP a zároveň je Poskytovateľ oprávnený odmietnuí poskytovaí Objednávateľovi služby v budúcnosti.
 14. Cena za objednanú službu prostredníctvom Internetového obchodu môže byí uhradená len platobnou kartou alebo bezhotovostným prevodom cez platobnú bránu „tretej strany“ s výnimkou prepravy na dobierku.
 15. Daňový doklad o zaplatení za objednanú službu Poskytovateľ zašle na e-mailovú adresu Objednávateľa bezodkladne po vykonaní úhrady za objednanú službu v plnej sume na účet Poskytovateľa.
 16. Platobné podmienky pri preprave zásielky na dobierku sú osobitne upravené v časti Dobierka (čl. 8 VOP).

  Zmena spôsobu platby

 17. Len Objednávateľ, ktorý nie je spotrebiteľom, je oprávnený dohodnúí sa s Poskytovateľom v rámci uzatvorenia písomnej Rámcovej zasielateľskej zmluvy na inom spôsobe platby a lehotách splatnosti ako sú uvedené v tomto článku.

 

Fakturácia

 

 1. Poskytovateľ zasiela Objednávateľovi faktúru výlučne elektronicky (s výnimkou prepravy na dobierku), na e-mail zadaný v Objednávke.
 2. Objednávateľ súhlasí so zasielaním elektronických faktúr v súlade s ust. § 71 ods. 1 písm. b) zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov v zmysle podmienok stanovených týmito VOP.
 3. Súhlas so zasielaním elektronických faktúr podľa bodu 7.2 VOP môže Objednávateľ kedykoľvek odvolaí, prostredníctvom odvolania súhlasu v písomnej forme doručeného na adresu sídla Poskytovateľa.
 4. Objednávateľ súhlasí so zasielaním elektronických faktúr na akékoľvek dodatočné náklady, či doplatky podľa Cenníka výlučne prostredníctvom e-mailu, s výnimkou prípadu prepravy na dobierku podľa bodu 8.13 VOP.
 5. Splatnosí vystavených faktúr za poskytnuté služby, ale aj dodatočné náklady či doplatky podľa cenníka doplatkov je 14 dní odo dňa vystavenia faktúry, s výnimkou faktúr generovaných Internetovým obchodom na cenu služby uhrádzanej bezodkladne po potvrdení danej Objednávky podľa bodu 6.11. VOP.
 6. Objednávateľ zodpovedá za správnosí ním zadanej e-mailovej adresy, na ktorú sa elektronická faktúra doručuje. Poskytovateľ nezodpovedá za nedoručenie faktúry Objednávateľovi, pokiaľ bola odoslaná na e-mailovú adresu Objednávateľa uvedenú v Objednávke.

 

Dobierka

 

 1. Zásielkou na dobierku (ďalej len „dobierka“ alebo „COD“) sa rozumie predmet prevzatý na prepravu, za ktorý je Poskytovateľ povinný na základe inštrukcií Objednávateľa vybraí od Príjemcu zásielky príslušné peňažné prostriedky, ktoré predstavuje pohľadávku Objednávateľa voči Poskytovateľovi.
 2. Objednávateľ súhlasí s tým, že Poskytovateľ vyberie hotovosí od Príjemcu alebo Oprávneného prijímateľa a do 3 pracovných dní od jej vybratia hotovosí poukáže na účet špecifikovaný Objednávateľom. V prípade „Expresná dobierka“ bude úhrada dobierky nasledujúci pracovný deň po doručení zásielky
 3. Objednávateľ súhlasí s tým, že Poskytovateľ je oprávnený vybrané peňažné prostriedky podľa bodu 8.1 VOP započítaí na akékoľvek pohľadávky voči Objednávateľovi.
 4. V prípade odosielania zásielky na dobierku je za objednanú službu povinný zaplatií vrátane všetkých doplatkov alebo príplatkov Príjemca alebo Oprávnený prijímateľ, a to bezodkladne po prevzatí zásielky.
 5. Príjemca, resp. Oprávnený prijímateľ môže za doručenú zásielku na dobierku zaplatií v hotovosti alebo platobnou kartou (ďalej len ,,PBC“), ak Poskytovateľ ponúka možnosí PBC v mieste doručenia.
 6. V prípade platby dobierky platobnou kartou bude Príjemcovi, resp. oprávnenému prijímateľovi okrem ceny za službu a doplatku za COD, účtovaný aj doplatok za PBC, v súlade s bodom 6.9 VOP a cenníkom doplatkov a doplnkových služieb Poskytovateľa.
 7. V prípade platenia dobierky v zahraničí s konverziou kurzu, banka Poskytovateľa použije výmenný kurz v zmysle kurzového lístka príslušnej banky Poskytovateľa platného v čase odpísania sumy platby z účtu, resp. v čase faktického vyplatenia dobierky.
 8. V prípade cezhraničnej úhrady dobierky, alebo v prípade cezhraničnej úhrady vrátenej zahraničnou bankou sa použije domácou bankou Poskytovateľa stanovený individuálny kurz platný výlučne v čase spracovania cezhraničnej úhrady, pričom Objednávateľ/Príjemca na individuálny kurz nemá právny nárok (banka si pri konverzných/cezhraničných úhradách môže účtovaí dodatočné poplatky podľa aktuálneho platného sadzobníka príslušnej banky).
 9. Objednávateľ berie na vedomie, že Poskytovateľ nenesie zodpovednosí za akékoľvek kurzové riziká.
 10. Úhrada dobierok prebieha primárne v združených platbách, pričom združenou platbou sa rozumie súhrnná platba dobierok za všetky zásielky doručené daný deň v jednej krajine. Rozpis jednotlivých platieb obsiahnutých v združenej platbe je Objednávateľovi zasielaný v deň úhrady v elektronickej podobe.
 11. Príjemca, resp. Oprávnený prijímateľ môže vyplatií viac dobierok jednotlivo za každú objednanú zásielku, avšak iba v prípade, ak bol takýto spôsob nastavený po prijatí požiadavky od Objednávateľa.
 12. V prípade doručovania zásielky na dobierku prostredníctvom Balíkového boxu môže Príjemca, resp. Oprávnený prijímateľ, vykonaí úhradu výlučne bezhotovostne platobnou kartou s čím Objednávateľ vyjadruje súhlas odoslaním príslušnej Objednávky.
 13. V prípade doručovania zásielky na dobierku tvorí súčasí zásielky daňový doklad o zaplatení a faktúra (v listinnej podobe).

 

Odosielanie a doručovanie zásielok 

Odosielanie zásielok

 

 1. Poskytovateľ prevezme zásielku určenú na prepravu v mieste odoslania určenom v objednávke, a to v konkrétny pracovný deň a čas na základe dohody s Objednávateľom.
 2. Ak Poskytovateľ pri preberaní zásielky zistí, že zásielka nie je riadne zabalená spôsobom podľa bodu 1.22 VOP, alebo prekračuje hraničné rozmery balíkov a paliet podľa článku 3 VOP, Poskytovateľ na tieto nedostatky bezodkladne Odosielateľa upozorní.
 3. Ak je to objektívne možné, Odosielateľ je povinný bezodkladne po upozornení Poskytovateľom o zistených nedostatkoch zásielky predmetnú zásielku, resp. jej obal upravií tak, aby spĺňala podmienky riadneho zabalenia alebo hraničnej hmotnosti a rozmerov zásielky.
 4. V prípade, ak Odosielateľ bezodkladne po upozornení na zistené nedostatky zásielky Poskytovateľom tieto neodstráni, Poskytovateľ je oprávnený postupovaí podľa bodov 3.6 a 3.7 VOP.
 5. V prípade, ak odstránenie nedostatkov zásielky, resp. jej obalu, nie je objektívne v danom čase a mieste možné a Objednávateľ trvá na jej preprave, Poskytovateľ zásielku vezme do prepravy na zodpovednosí Objednávateľa a zaúčtuje mu doplatok podľa cenníka doplatkov Poskytovateľa.
 6. Objednávateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že Poskytovateľ je oprávnený vyhotovií si fotodokumentáciu danej zásielky a jej obalu ešte pred prevzatím zásielky do prepravy.
 7. Objednávateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že Poskytovateľ, orgány verejnej moci, colné orgány, alebo iné príslušné orgány sú oprávnené v prípade dôvodného podozrenia otvorií a skontrolovaí obsah prepravovanej zásielky a v prípade, ak je obsah zásielky chránený poštovým tajomstvom, listovým tajomstvom alebo v iných prípadoch, o ktorých tak ustanovuje platný právny predpis, otvorenie zásielky a jej následná kontrola sa môže vykonaí za podmienok a v rozsahu podľa platných právnych predpisov.
 8. Poskytovateľ je povinný po vybraní zásielky odovzdanej na prepravu označií zásielku takým spôsobom, aby z označenia bolo zrejmé, ktorý Poskytovateľ zásielku vybral. Poskytovateľ označí prevzatú zásielku tak, že na zásielke uvedie obchodný názov Poskytovateľa. Spôsob označovania poštových zásielok Poskytovateľom je uvedený v bode 1.1 VOP.

  Doručovanie zásielok

 9. Poskytovateľ doručí zásielku odovzdanú na prepravu v mieste doručenia určenom v objednávke, resp. príslušnej zmluve v obvyklej lehote doručenia podľa týchto VOP a príslušnej Objednávky.
 10. Zásielka sa považuje za riadne doručenú už faktickým odovzdaním zásielky Príjemcovi, resp. oprávnenému prijímateľovi v mieste doručenia, alebo postupom podľa bodu 9.12 a 9.13 VOP.
 11. Poskytovateľ upovedomí Objednávateľa a Príjemcu o odoslaní zásielky v deň jej faktického prevzatia do prepravy prostredníctvom e-mailu alebo SMS.
 12. Ak pri doručovaní zásielky Poskytovateľ nezastihne Príjemcu, resp. Oprávneného prijímateľa, pri prvom pokuse o doručenie zásielky v mieste doručenia, vykoná opakovaný pokus o doručenie zásielky v mieste doručenia v nasledujúci pracovný deň.
 13. Ak Poskytovateľ nezastihne Príjemcu, resp. Oprávneného prijímateľa ani pri opakovanom pokuse o doručenie zásielky v mieste doručenia, Objednávateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že zásielka môže byí v takomto prípade vydaná aj iným osobám, ktoré sa nachádzajú v mieste doručenia, rovnako ako aj iným osobám, o ktorých je možno vzhľadom na okolnosti dôvodne predpokladaí, že sú oprávnené zásielku prijaí, pričom Poskytovateľ nie je povinný overovaí totožnosí Príjemcu.
 14. Objednávateľ je povinný zabezpečií bezproblémové prevzatie zásielky v mieste doručenia Príjemcom, resp. Oprávneným prijímateľom, najmä tým, že v dňoch plánovaného doručenia bude Príjemca dostupný aspoň na telefónnom čísle určenom na doručenie v objednávke.
 15. Ak Objednávateľ nemôže splnií svoju povinnosí podľa bodu 9.14 VOP, je povinný bezodkladne o tejto skutočnosti informovaí Poskytovateľa a dohodnúí sa s ním na náhradnom termíne doručenia alebo určií náhradného Príjemcu, resp. Oprávneného prijímateľa, ktorý povinnosí prevzatia zásielky splní za pôvodného plánovaného Príjemcu, resp. Oprávneného prijímateľa zásielky v mieste doručenia.
 16. Ak Objednávateľ zistí, že Príjemca, resp. Oprávnený prijímateľ sa nebude v čase doručenia prepravovanej zásielky nachádzaí na mieste doručenia, môže oznámií Poskytovateľovi, aby zásielku odovzdal inej osobe, ktorá sa obvykle nachádza na mieste doručenia alebo v jeho bezprostrednej blízkosti.
 17. Poskytovateľ bude bezodkladne informovaí Objednávateľa o nedoručiteľnej zásielke a počká na ďalšie inštrukcie o vrátení zásielky zo strany Objednávateľa, v prípade ak:

  • Príjemca, resp. Oprávnený prijímateľ odmietne prevziaí zásielku v mieste doručenia;
  • Príjemca, resp. Oprávnený prijímateľ nepreberie zásielku v lehote 48 hodín od uloženia zásielky do Balíkového boxu;
  • Poskytovateľ ani po opakovanom pokuse o doručenie nezastihne Príjemcu, resp. Oprávneného prijímateľa a niet osoby, ktorej by bolo možné zásielku v mieste doručenia odovzdaí;
  • Poskytovateľ nemôže doručií zásielku z dôvodu nepresnej alebo neexistujúcej adresy miesta doručenia.

 18. Ak zásielku nie je možné doručií z dôvodov uvedených v bode 9.17 VOP:

  • Objednávateľ môže Poskytovateľa požiadaí po zistení skutočnosti, že zásielku sa nepodarilo doručií, aby mu zásielku vrátil;
  • Objednávateľ poskytne Poskytovateľovi doplňujúce inštrukcie k dodaniu zásielky, avšak tieto nesmú byí diametrálne odlišné od pôvodných inštrukcií uvedených v Objednávke.

 19. Ak sa dodatočné inštrukcie o doručení nedoručiteľnej zásielky poskytnuté Objednávateľom budú zásadne líšií od pôvodných inštrukcií uvedených v Objednávke, napr. ak sa nové miesto doručenia bude nachádzaí viac ako 100 m od pôvodného miesta doručenia, Poskytovateľ vráti nedoručiteľnú zásielku Objednávateľovi.
 20. Ak sa v prípade nedoručiteľnej zásielky Poskytovateľ nebude môcí v primeranej dobe (najneskôr do 10 minút od prvého pokusu o kontaktovanie Objednávateľa) telefonicky spojií s Objednávateľom za účelom poskytnutia dodatočných inštrukcií k doručeniu zásielky, alebo v prípade ak Objednávateľ Poskytovateľovi vôbec neposkytne dodatočné inštrukcie k doručeniu zásielky, Poskytovateľ vráti zásielku Objednávateľovi alebo iným osobám, ktoré sa nachádzajú v mieste odoslania v priestoroch Objednávateľa, rovnako ako aj iným osobám, o ktorých je možno vzhľadom na okolnosti dôvodne predpokladaí, že sú oprávnené nedoručiteľnú zásielku prijaí, pričom o tomto postupe bude Objednávateľa dodatočne informovaí prostredníctvom e-mailu.
 21. Objednávateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že v prípade vrátenia nedoručiteľnej zásielky Objednávateľovi alebo iným osobám, ktoré sa nachádzajú v mieste odoslania v priestoroch Objednávateľa, rovnako ako aj iným osobám, o ktorých je možno vzhľadom na okolnosti dôvodne predpokladaí, že sú oprávnené nedoručiteľnú zásielku prijaí, bude Poskytovateľ Objednávateľovi účtovaí okrem ceny za službu aj náklady vynaložené na spiatočnú prepravu nedoručiteľnej zásielky, a to v sume rovnajúcej sa sume za objednanú službu. Poskytovateľ pri uplatnení postupu vrátenia nedoručiteľnej zásielky nie je povinný overovaí totožnosí Objednávateľa.
 22. Lehota na prevzatie zásielky v Balíkovom boxe je 48 hodín od času uloženia zásielky v Balíkovom boxe Poskytovateľom, inak sa zásielka považuje za nedoručiteľnú v súlade s bodom 1.16 VOP.
 23. Lehotu na prevzatie zásielky v Balíkovom boxe nie je možné predĺžií.
 24. V prípade nevyzdvihnutia zásielky uloženej do Balíkového boxu v stanovenej lehote podľa bodu 9.22 platí, že, po márnom uplynutí lehoty na prevzatie zásielky bude nedoručiteľná zásielka vrátená Odosielateľovi, pričom na vrátenie nedoručiteľnej zásielky sa uplatní postup podľa bodu 9.20 VOP.
 25. V prípade, ak Objednávateľ z akéhokoľvek dôvodu odmietne prevziaí nedoručiteľnú zásielku, alebo z objektívnych dôvodov nie je možné Objednávateľovi nedoručiteľnú zásielku vrátií (napr. z dôvodu neprítomnosti Objednávateľa v mieste odoslania, alebo inej osoby, ktorá ktorej by bolo možné v súlade s VOP odovzdaí), Poskytovateľ je oprávnený:

  • vhodným spôsobom uskladnií nedoručiteľnú zásielku na náklady a nebezpečenstvo Objednávateľa;
  • vhodným spôsobom nedoručiteľnú zásielku predaí.

 26. Ak v prípade uskladnenia nedoručiteľnej zásielky podľa bodu 9.25 písm. a) VOP hrozí akékoľvek nebezpečenstvo spojené s jej uskladnením (napr. poškodenie zdravia), a ak nie je zásielku možné vhodným spôsobom predaí, Poskytovateľ je oprávnený nedoručiteľnú zásielku vhodným spôsobom zničií.
 27. V prípade uskladnenia, predaja alebo zničenia nedoručiteľnej zásielky podľa bodov 9.25 a 9.26 VOP, je Objednávateľ povinný uhradií Poskytovateľovi všetky náklady vynaložené na prepravu nedoručiteľnej zásielky z miesta odoslania na miesto uskladnenia, ako aj všetky náklady spojené s uskladnením, predajom, alebo zničením nedoručiteľnej zásielky, s čím Objednávateľ súhlasí.
 28. Vhodným spôsobom uskladnenia, predaja, alebo zničenia nedoručiteľnej zásielky podľa bodov 9.25 a 9.26 VOP sa rozumie taký spôsob, forma a čas uskladnenia, predaja alebo zničenia nedoručiteľnej zásielky, ktorý je súčasne najefektívnejší a zároveň aj ekonomicky najhospodárnejší pre Poskytovateľa, uskutočnený na základe jeho vlastného odborného uváženia, s čím Objednávateľ súhlasí.
 29. Objednávateľ je pred doručením zásielky povinný poučií Príjemcu, resp. Oprávneného prijímateľa zásielky o tom, že ešte pred formálnym potvrdením doručenia zásielky je povinný dôkladne skontrolovaí stav zásielky, jej prípadné vady a akékoľvek poškodenie.
 30. Ak pri doručovaní zásielky zistí Príjemca, resp. Oprávnený prijímateľ akékoľvek vady, resp. poškodenie zásielky, uplatní sa reklamačný postup podľa čl. 12 VOP.
 31. Faktickým prevzatím zásielky Príjemcom resp. Oprávneným prijímateľom, bez spísania škodového potvrdzuje, Príjemca, resp. Oprávnený prijímateľ zároveň v, že zásielku riadne skontroloval a že žiadne vady, či poškodenie nezistil.

 

Zodpovednosť za škodu

 

 1. Nebezpečenstvo škody na zásielke prechádza z Objednávateľa na Poskytovateľa faktickým prevzatím zásielky v mieste odoslania.
 2. Nebezpečenstvo škody na zásielke prechádza z Poskytovateľa na Príjemcu faktickým odovzdaním zásielky Príjemcovi, resp. Oprávnenému prijímateľovi v mieste doručenia.
 3. V súlade s bodom 10.1 VOP Poskytovateľ zodpovedá za škodu na zásielke, ktorá vznikla po prevzatí zásielky od Objednávateľa v mieste odoslania, až do faktického odovzdania zásielky Príjemcovi, resp. Oprávnenému prijímateľovi.
 4. Poskytovateľ zodpovedá len za skutočnú škodu, a to maximálne do výšky 2.000,- EUR. Výška škody podľa bodu 10.4 VOP je určená nadobúdacou hodnotou zásielky , ktorú Objednávateľ riadne preukáže a zdokladuje predložením nadobúdacieho dokladu, pričom k tejto nepatria náklady na dopravu, colné a iné náklady s tým spojené. Za účelom zistenia nadobúdacej hodnoty zásielky je Objednávateľ povinný predložií doklad o kúpe predmetu, ktorý tvorí obsah poškodenej zásielky (nadobúdací doklad). V prípade pochybností s určením výšky hodnoty Zásielky sa za škodu v jednotlivom prípade považuje výška hodnoty určená v písomnom čestnom prehlásení o nadobúdacej hodnote Zásielky.
 5. V prípade, že škoda spôsobená podľa bodu 10.3 VOP nie je natoľko rozsiahla, aby znehodnotila účel zásielky, na ktorý bola určená, Poskytovateľ je povinný nahradií škodu len do výšky rozdielu medzi nadobúdacou hodnotou zásielky a skutočnou hodnotou zásielky v čase jej doručenia v mieste doručenia.
 6. Ak Poskytovateľ spôsobil škodu na zásielke podľa bodu 10.3 VOP, Poskytovateľ je povinný vykonaí všetky úkony smerujúce k tomu, aby bol rozsah spôsobenej škody čo najmenší.
 7. Poskytovateľ nezodpovedá za akúkoľvek stratu príjmu, ušlý zisk, stratu trhov alebo poškodenie povesti, stratu zákazníkov, stratu užívania či stratu príležitosti.
 8. V prípade prepravy zásielky s hodnotou nad 2.000,- EUR si Objednávateľ môže zásielku poistií postupom podľa bodov 5.24 a 5.25 VOP.
 9. Poskytovateľ nezodpovedá za škodu, ktorá vznikla v dôsledku neskorého doručenia, resp. vrátenia zásielky, alebo v dôsledku oneskoreného opakovaného pokusu o doručenie, resp. vrátenie zásielky alebo nedoručiteľnej zásielky.
 10. Poskytovateľ nezodpovedá za škodu, ktorá vznikla po tom, čo si Príjemca, resp. Oprávnený prijímateľ zásielku bez výhrad prevzal a potvrdil jej riadne doručenie Poskytovateľovi.
 11. Poskytovateľ nezodpovedá za stratu dát, resp. za škodu spôsobenú stratou dát, uložených na nosiči v zásielke, nakoľko je Objednávateľ povinný dáta pred odoslaním zálohovaí.
 12. Poskytovateľ nezodpovedá za akúkoľvek škodu na zásielke, škodu spôsobenú chybným doručením alebo nedoručením zásielky, ak bola škoda spôsobená:

  • v dôsledku porušenia povinností na strane Objednávateľa, resp. Odosielateľa;
  • v dôsledku porušenia povinností na strane Príjemcu, resp. Oprávneného prijímateľa;
  • vadou alebo prirodzenou povahou zásielky vrátane jej obvyklého opotrebovania;
  • v dôsledku porušenia povinnosti riadneho zabalenia zásielky podľa bodu 1.22 VOP bez ohľadu na to, či Poskytovateľ na túto skutočnosí upozornil Objednávateľa, resp. Odosielateľa;
  • v dôsledku nedodržania hraničných hodnôt zásielok podľa článku 3 VOP, ak ich nedodržanie nebolo pri prevzatí zásielku do prepravy viditeľné;
  • v dôsledku zásahu vyššej moci podľa bodu 1.24 VOP

 13. Objednávateľ je zodpovedný za všetky ujmy a škody, ktoré Poskytovateľovi alebo inej osobe vzniknú tým, že si Objednávateľ alebo Príjemca nesplnil niektorú zo svojich povinností podľa týchto VOP vrátane toho, že odovzdal Poskytovateľovi ako zásielku predmet, ktorý je podľa týchto VOP vylúčený z prepravy.

 

Spôsob ukončenia zmluvného vzťahu v prípade Spotrebiteľa

 

 1. Objednávateľ, ktorý je Spotrebiteľom nie je oprávnený odstúpií od zmluvy uzavretej podľa týchto VOP, ak sa jej poskytovanie začalo s jeho výslovným súhlasom potvrdením Objednávky v súlade s bodom 5.4 VOP a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby. Úplným poskytnutím Služby sa na účely týchto VOP rozumie doručenie Zásielky Príjemcovi.
 2. Ak nedošlo k úplnému poskytnutiu služby, Objednávateľ, ktorý je Spotrebiteľom je oprávnený odstúpií od zmluvy za podmienok uvedených v Zákone o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru.
 3. Objednávateľ, ktorý je Spotrebiteľom je oprávnený odstúpií od zmluvy podľa bodu 11.2 VOP v lehote 14 dní odo dňa uzavretia zmluvy o poskytnutí služby, pričom táto lehota sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo Poskytovateľovi preukázateľne odoslané najneskôr v posledný deň lehoty.
 4. Ak Objednávateľ ktorý je Spotrebiteľom odstúpi od zmluvy o poskytnutí služby napriek tomu, že došlo k úplnému poskytnutiu služieb, Objednávateľ je povinný uhradií Poskytovateľovi cenu za skutočne poskytnuté plnenie do dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy. Cena za skutočne poskytnutú službu sa vypočíta pomerne na základe celkovej ceny dohodnutej služby v zmluve (Objednávke). Ak je celková cena dohodnutá v zmluve celkom zjavne nadhodnotená, cena za skutočne poskytnuté plnenie sa vypočíta na základe trhovej ceny poskytnutej služby v obdobnom čase a mieste a za totožných podmienok, za akých bola služba poskytnutá.
 5. Ak Objednávateľ, ktorý je Spotrebiteľom odstúpi od zmluvy v súlade s týmto článkom VOP, zmluva sa od začiatku zrušuje.
 6. Ak Objednávateľ, ktorý je Spotrebiteľom odstúpi od zmluvy v súlade s týmto článkom VOP, od začiatku sa zrušuje aj každá doplnková zmluva, ktorá súvisí so zmluvou, od ktorej Objednávateľ odstúpil.
 7. Ak Objednávateľ, ktorý je Spotrebiteľom odstúpi od zmluvy v súlade s týmto článkom VOP, Poskytovateľ je povinný vrátií Objednávateľovi zásielku ako aj všetky platby, ktoré prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné, a to všetko v lehote 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy.
 8. Poskytovateľ nie je povinný Objednávateľovi, ktorý je Spotrebiteľom a ktorý odstúpil od zmluvy v súlade s týmito VOP vrátií cenu služby ani úhradu nákladov Poskytovateľa, ktoré vynaložil na vrátenie zásielky.
 9. Ak si Objednávateľ, ktorý je Spotrebiteľom a ktorý odstúpil od zmluvy v súlade s týmito VOP zvolil iný spôsob doručenia, ako najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný Poskytovateľom, Poskytovateľ nie je povinný Objednávateľovi vrátií rozdiel medzi nákladmi na doručenie spôsobom, ktorý si zvolil v objednávke a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný Poskytovateľom.
 10. Objednávateľ, ktorý je Spotrebiteľom môže od zmluvy odstúpií zaslaním odstúpenia od zmluvy v listinnej podobe na adresu sídla Poskytovateľa uvedenú v článku 1 bod 1.1 VOP, pričom odstúpenie od zmluvy musí obsahovaí základné náležitosti, ktorými sú:

  • identifikácia Objednávateľa,
  • číslo objednávky,
  • dátum objednávky,
  • špecifikácia zásielky,
  • spôsob, akým má Poskytovateľ vrátií platby uvedené v bode 11.7 VOP.

 11. Objednávateľ, ktorý je Spotrebiteľom je povinný k odstúpeniu od zmluvy v listinnej podobe priložií všetku dokumentáciu súvisiacu s Objednávkou (napr. doklad o zaplatení a pod.).

Reklamačný poriadok

 

 1. Reklamáciou sa rozumie písomné podanie, ktorým Objednávateľ prepravy uplatňuje zodpovednosť voči Poskytovateľovi za služby neposkytnuté v požadovanej kvalite pri preprave zásielky. Čiže reklamáciu zásielky môže podať iba odosielateľ (platca prepravy).
 2. Reklamácii nepodlieha poškodenie obalu zásielky, pokiaľ nedošlo k poškodeniu zásielky samotnej, a takáto reklamácia nebude zo strany Poskytovateľa akceptovaná.
 3. Príjemca zásielky je povinný si pri prevzatí zásielky prezrieť obal zásielky a pri viditeľných poškodeniach tieto nedostatky, poškodenia, chyby, prípadne stratu obsahu zásielky (aj čiastočnú) reklamovať u Odosielateľa. V prípade zjavných a viditeľných poškodení na obale zásielky pri preberaní, je úlohou príjemcu spolu s kuriérom spísať zápis o škode (škodový protokol). Škodový protokol spísaný postupom podľa bodu 12.3 VOP musí byť na mieste doručenia podpísaný poverenou osobou Poskytovateľa a Príjemcom, resp. Oprávneným prijímateľom, ktorý škodový protokol spísal. Škodový zápis nie je a ani nenahrádza uplatnenie reklamácie.
 4. Príjemca, resp. Oprávnený prijímateľ, je povinný umožniť oprávnenej osobe Poskytovateľa, aby sa pred spísaním škodového protokolu sám fyzicky oboznámil s rozsahom škody na zásielke a vyhotovil potrebnú fotodokumentáciu poškodenia zásielky.
 5. Reklamácia musí obsahovať:
   1. číslo zásielky
   2. popis vady zásielky,
   3. fotografie poškodeného tovaru,
   4. fotografie vnútorného a vonkajšieho balenia,
   5. výšku požadovanej sumy na náhradu škody,
   6. doklad, ktorý relevantným spôsobom preukazuje hodnotu obsahu zásielky s vyznačením reklamovaných položiek (odosielateľ je povinný predložiť obstarávaciu faktúru/príjmový pokladničný doklad alebo čestné vyhlásenie o obstarávacej/výrobnej cene).
 6. Reklamácia sa považuje za riadne uplatnenú až od dňa predloženie úplných, kompletných a všetkých dokladov a príloh, ako aj všetkých náležitostí reklamácie. Odvtedy plynie doba na vybavenie reklamácie Poskytovateľom. Nárok na náhradu škody za reklamáciu nevzniká platcovi prepravy (odosielateľovi) vtedy, ak nepredloží požadované doklady potrebné na posúdenie reklamácie v stanovenej lehote t. j. 30 dní od oznámenia škody.
 7. Odosielateľ pošle mail na reklamacie@qdl.sk spolu zo všetkými podklady špecifikovanými výše, následne zamestnanec na reklamačnom oddelení tento zaeviduje ako reklamáciu. Táto škoda dostane reklamačné číslo o čom informujeme odosielateľa. Reklamačné oddelenie má 30 dní na doriešenie jednej reklamácie. Ak osoba, ktorá reklamáciu podala, neposlala na prvýkrát všetky požadované doklady bude vyzvaný na doloženie týchto dokumentov. Lehota na vybavenie reklamácie sa v tomto prípade predlží.  Táto doba sa predlžuje o dobu, po ktorú zasielateľ nemal k dispozícii všetky potrebné doklady na vybavenie reklamácie.
 8. Ak Poskytovateľ nadobudne pochybnosť o súlade tvrdenej nadobúdacej hodnoty zásielky v predloženom nadobúdacom doklade, resp. čestnom prehlásení a skutočnou hodnotou zásielky, je oprávnený preveriť platnosť a správnosť údajov uvedených v predloženom nadobúdacom doklade, resp. čestnom prehlásení, a to napr. aj vyhotovením znaleckého posudku alebo odborného dohadu obvyklej možnej hodnoty.
 9. Ak sa pri preverení nadobúdacej hodnoty zásielky zistí, že nadobúdacia hodnota v predloženom nadobúdacom doklade (resp. čestnom prehlásení) spolu s reklamáciou a skutočnou hodnotou zásielky nie je pravdivá (javí sa zjavný nepomer), ale jej hodnota nepresahuje skutočnú nadobúdaciu hodnotu o viac ako 20 %, Poskytovateľ vyplatí osobe, ktorá reklamáciu uplatnila, len skutočnú nadobúdaciu hodnotu zásielky. Všetky vynaložené náklady súvisiace s preverovaním skutočnej hodnoty (ceny) zásielky znáša Poskytovateľ a nemá nárok na doplatenie zisteného rozdielu medzi skutočnou (Poskytovateľom zistenou) hodnotou a nepravdivou (deklarovanou) hodnotou.
 10. Ak sa pri preverení nadobúdacej hodnoty zásielky zistí, že nadobúdacia hodnota v predloženom nadobúdacom doklade nie je pravdivá, pričom jej hodnota presahuje skutočnú nadobúdaciu hodnotu o viac ako 20 %, Poskytovateľ je oprávnený reklamáciu odmietnuť v celom rozsahu, pričom sa úplne zbavuje zodpovednosti za škodu danej zásielky. Osoba uplatňujúca reklamáciu je povinná nahradiť Poskytovateľovi všetky vynaložené náklady súvisiace s preverovaním zásielky.
 11. Pri poškodených zásielkach je Objednávateľ, ktorý uplatňuje reklamáciu povinný umožniť obhliadku zásielky zástupcovi poisťovne Poskytovateľa.
 12. Objednávateľ, ktorý uplatňuje reklamáciu nie je oprávnený započítať si nárok na náhradu škody proti akýmkoľvek nárokom Poskytovateľa voči Objednávateľovi.
 13. Poskytovateľ zodpovedá za skutočnú škodu prepravovaného tovaru, nie však za ušlý zisk, sankcie za omeškanie, zmluvné pokuty, penále, nároky tretích osôb, a ďalšie následné škody, napr. aj z dôvodu nedodržania obvyklého času vyzdvihnutia alebo doručenia zásielky, uvedených v cenníku prepravných služieb.

Poskytovateľ nezodpovedá za škody, vzniknuté na zásielke pri obstaraní prepravy ak boli spôsobené:

a.) chybným, nedostačujúcim, alebo opakovane použitým poškodeným prepravným obalom zásielky, nevhodným spôsobom balenia, neadekvátnou výplňou, neoznačením zásielky prepravným štítkom alebo manipulačnými značkami a pri spojení viacerých zásielok do jedného celku s jedným prepravným štítkom,

b.) závadou zásielky, jej prirodzenou povahou alebo jej úbytkom,

c.) označením viacerými alebo opakovane použitými prepravnými štítkami,

e.) nerešpektovania zásielok vylúčených z prepravy,

f.) neoznačením zásielky doplnkovými štítkami „Krehké“ v prípade, kedy si to povaha zásielky vyžaduje.

Reklamácia Objednávateľom, ktorý je Spotrebiteľom (súkromnou osobou)

 1. Objednávateľ, ktorý je Spotrebiteľom je povinný uplatniť reklamáciu pri poškodení najneskôr do 3 pracovných dní od prevzatia zásielky a pri strate najneskôr 15 pracovných dní od vyzdvihnutia zásielky (zvozu).
 2. Reklamácie, ktoré nebudú uplatnené v stanovenej lehote podľa bodu 12.14 VOP Poskytovateľ nebude akceptovať pričom platí, že zásielka bola doručená včas a riadne a reklamácia je nedôvodná.
 3. Ak uplatní reklamáciu Objednávateľ, ktorý je Spotrebiteľom, Poskytovateľ je povinný poučiť Spotrebiteľa o jeho právach podľa všeobecného predpisu.
 4. Poskytovateľ je povinný pri uplatnení reklamácie vystaviť Spotrebiteľovi potvrdenie o uplatnení reklamácie. Reklamácia sa považuje za riadne uplatnenú až od dňa predloženia úplných, kompletných a všetkých dokladov a príloh, ako aj všetkých náležitostí reklamácie. Odvtedy plynie doba na vybavenie reklamácie Poskytovateľom.
 5. Poskytovateľ je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť Spotrebiteľovi ihneď, ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak Spotrebiteľ má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.
 6. Poskytovateľ je povinný o vybavení reklamácie uplatnenej Spotrebiteľom vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie Spotrebiteľom. Ak Poskytovateľovi neboli poskytnuté všetky podklady potrebné k vybaveniu reklamácie, nebola poskytnutá potrebná súčinnosť zo strany reklamujúcej osoby, lehota na vybavenie reklamácie začína plynúť až dňom dodania všetkých potrebných podkladov k reklamácii zo strany Objednávateľa alebo Príjemcu, ktorý reklamáciu uplatňuje.
 7. V prípade vzniku škody na prepravovanej použitej a/alebo opotrebovanej veci sa skutočná hodnota tejto prepravovanej veci odvíja od jej veku a miery jej opotrebovania. Výška náhrady škody bude vypočítaná ako časová hodnota veci s prihliadnutím na opotrebovanie, vek a amortizáciu veci v zmysle Amortizačnej tabuľky, ktorá je verejne prístupná na webovej stránke. Tak isto na našej webovej stránke nájdete Návod na balenie.
 8. Ak si to vyžaduje riešenie reklamácie, firma Quality Delivery Logistics, s.r.o. je oprávnená následne požadovať aj predloženie poškodenej zásielky, tzn. jej vnútorného a vonkajšieho obalu ako aj poškodeného obsahu. Príjemca je preto povinný uchovať zásielku v stave, v akom mu bola doručená.

Reklamácia Objednávateľom, ktorý nie je Spotrebiteľom

 1. Objednávateľ, ktorý nie je Spotrebiteľom je povinný uplatniť reklamáciu pri poškodení najneskôr do 3 pracovných dní od prevzatia zásielky a pri strate najneskôr 15 pracovných dní od vyzdvihnutia zásielky (zvozu).
 2. Reklamácie, ktoré nebudú uplatnené v stanovenej lehote podľa bodu 12.21 VOP Poskytovateľ nebude akceptovať pričom platí, že zásielka bola doručená včas a riadne a reklamácia je nedôvodná.
 3. Lehota na vybavenie reklamácie uplatnenej Objednávateľom prepravy, ktorý nie je Spotrebiteľom, je najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
 4. Ak Poskytovateľovi neboli poskytnuté všetky podklady potrebné k vybaveniu reklamácie, nebola poskytnutá potrebná súčinnosť zo strany reklamujúcej osoby, lehota na vybavenie reklamácie začína plynúť až dňom dodania všetkých potrebných podkladov k reklamácií zo strany Objednávateľa, ktorý reklamáciu uplatňuje.
 5. Poskytovateľ vydá osobe, ktorá reklamáciu uplatnila, písomné vyrozumenie o vybavení reklamácie, ktorý zašle elektronicky, a to na e-mailovú adresu Objednávateľovi, ktorý reklamáciu uplatňuje.

Postup riešenia reklamácie

 1. zaevidovanie reklamácie,
 2. prešetrenie všetkých dodaných dokumentov od odosielateľa,
 3. prešetrenie fotodokumentácie od odosielateľa,
 4. posúdenie mieru poškodenia a vnútorné balenie (bublinková fólia, polystyrén, penové vankúše atď.) podľa priložených fotografií,
 5. pozorovanie kamerových záznamov (zamestnanci dôkladne prezrú celú cestu zásielky od príjmu na zvozové depo až po koncového kuriéra, ktorý doručí tú zásielku),
 6. komunikácia s vedúcimi; s dispečermi a s kuriérmi,
 7. vyhodnotenie reklamácie poverenými a preškolenými pracovníkmi
 8. oznámenie o výsledku reklamácie.

Ochrana osobných údajov (GDPR)

 1. Informačný systém Internetového obchodu poskytovateľa www.QDL.sk je riadne oznámený na Úrade pre ochranu osobných údajov SR.
 2. Osobnými údajmi sú v zmysle § 11 zákona o poštových službách, najmä: meno, priezvisko, titul, adresu, dátum narodenia, rodné číslo, údaj o doklade totožnosti, bankové spojenie, telefónne číslo, emailovú adresu, vzíah zástupcu k adresátovi, údaj o priebehu distribúcie a nemožnosti dodania poštovej zásielky.
 3. Poskytovateľ sa pri spracovaní osobných údajov riadi predovšetkým ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 takýchto údajov (GDPR) a zákonom č. 18/2018 Z. z. fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (GDPR) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 4. Poskytovateľ spracováva osobné údaje dotknutých osôb výlučne za účelom plnenia svojich záväzkov a zákonných povinností, ktoré mu vyplývajú z pozície Poskytovateľa poštových služieb, a to len v rozsahu nevyhnutnom na plnenie tohto účelu.
 5. Poskytovateľ spracováva osobné údaje osôb mladších ako 16 rokov len na základe súhlasu ich zákonného, či právneho zástupcu.
 6. Poskytovateľ spracováva osobné údaje dotknutých osôb vo vzíahu k Objednávateľovi, Odosielateľovi, Príjemcovi a Oprávnenému prijímateľovi za účelom riadneho poskytnutia služieb v nasledovnom rozsahu: identifikačné údaje, kontaktné údaje a iné nevyhnutné údaje.
 7. Poskytovateľ spracováva osobné údaje dotknutých osôb vo vzíahu k subdodávateľom a ich zástupcom za účelom riadneho plnenia uzavretých zmlúv, realizácie oprávnených záujmov a plnenia zákonných povinností v nasledovnom rozsahu: identifikačné údaje, kontaktné údaje a iné nevyhnutné údaje.
 8. Poskytovateľ spracováva osobné údaje dotknutých osôb vo vzíahu k zamestnancom iných zamestnávateľov, ktorí plnia svoje pracovné úlohy na pracovisku Poskytovateľa, alebo ktorými subdodávateľ zaisíuje svoje zmluvné plnenia, za účelom plnenia jeho zákonných povinností (napr. BOZP) v nasledovnom rozsahu: identifikačné údaje a kontaktné údaje a iné nevyhnutné údaje.
 9. Poskytovateľ spracováva osobné údaje dotknutých osôb vo vzíahu k osobám v pracovnom alebo inom obdobnom pomere voči Poskytovateľovi, za účelom riadneho plnenia práv a povinností vyplývajúcich z pracovnoprávnych vzíahov, sociálneho zabezpečenia, daňových povinností a pod., v nasledovnom rozsahu: identifikačné údaje, kontaktné údaje a iné nevyhnutné údaje zamestnancov alebo brigádnikov a v prípade potreby aj iných osôb (napr. rodinných príslušníkov).
 10. Poskytovateľ spracováva osobné údaje dotknutých osôb vo vzíahu k návštevníkom Internetového obchodu www.QDL.sk za účelom zefektívnenia prevádzky a fungovania Internetového obchodu a on-line komunikácie a to v nasledovnom rozsahu: IP adresy a užívateľské nastavenia návštevníkov Internetového obchodu.
 11. Poskytovateľ spracováva osobné údaje dotknutých osôb vo vzíahu k adresátom obchodných oznámení v rámci marketingových a obchodných cieľov, informovania klientov a potencionálnych klientov o dôležitých skutočnostiach na strane Poskytovateľa, ako aj za účelom promovania služieb poskytovaných Poskytovateľom a to v nasledovnom rozsahu: identifikačné údaje, kontaktné údaje a iné nevyhnutné údaje všetkých osôb, ktoré s tým vyslovili súhlas, osôb, zastupujúcich zmluvných klientov Poskytovateľa a potenciálnych klientov.
 12. Poskytovateľ spracováva osobné údaje dotknutých osôb vo vzíahu k osobám vstupujúcim do monitorovaných priestorov Poskytovateľa, kde dochádza k manipulácií so zásielkami a finančnými prostriedkami, za účelom ochrany majetku a z bezpečnostných dôvodov v nasledovnom rozsahu: podoba a konanie osôb pohybujúcich sa v monitorovaných priestoroch.
 13. Monitorované priestory Poskytovateľa sú riadne označené, zabezpečené záznamom návštev a záznamom o vstupe do priestorov s obmedzeným vstupom, pričom kamerové záznamy sú poskytnuté výhradne vymedzenému okruhu zamestnancov Poskytovateľa pre bezpečnostné účely.
 14. Poskytovateľ spracováva osobné údaje dotknutých osôb vo vzíahu iným osobám, ktoré nemožno jednoznačne kategorizovaí, a to v rozsahu nevyhnutnom pre dosiahnutie konkrétneho účelu (napr. GPS súradnice pri skenovaní prepravných štítkov zásielky).
 15. Poskytovateľ za účelom zabezpečenia ochrany spracovávaných osobných údajov dotknutých osôb tieto ukladá na chránených serveroch, pričom prístup k osobným údajom je povolený len povereným osobám.
 16. Poskytovateľ spracováva osobné údaje s odbornou starostlivosíou a dbá na to, aby získané údaje boli chránené pred poškodením, zničením, strate, zmene, či neoprávneným prístupom a ich následným sprístupnením či zverejnením.
 17. Poskytovateľ likviduje osobné údaje, ktorých účel spracovania sa skončil.
 18. Poskytovateľ riadne uzavrel spracovateľskú zmluvu s každou osobou poverenou spracovaním osobných údajov dotknutých osôb, v ktorej sa každý spracovateľ zaviazal naplnií zákonné požiadavky týkajúce sa ochrany osobných údajov a požiadavky GDPR na zabezpečenie ochrany spracovávaných osobných údajov.
 19. Poskytovateľ dotknutým osobám garantuje transparentný prístup pri uplatňovaní práv týkajúcich sa ich spracovaných osobných údajov avšak len za predpokladu, že požiadavku vznesie oprávnená osoba. Identitu osoby, ktorý vzniesla požiadavku, Poskytovateľ vždy dôkladne preverí.
 20. Dotknuté osoby majú nasledovné práva:

  • právo na prístup k svojim osobným údajom,
  • právo na opravu alebo doplnenie údajov,
  • právo na obmedzenie spracovávania osobných údajov v prípadoch podľa bodu 12.21 VOP
  • právo na vymazanie osobných údajov,
  • právo podaí námietku proti spracovávaniu osobných údajov,
  • právo na prenosnosí osobných údajov,
  • právo odvolaí súhlas,
  • právo podaí síažnosí/návrh dozornému orgánu.

 21. Dotknuté osoby môžu požiadaí Poskytovateľa o obmedzenie spracovania ich osobných údajov v zmysle bodu 13.20 VOP, ak:

  • bola popretá presnosí osobných údajov, a to na dobu potrebnú k tomu, aby Poskytovateľ mohol presnosí osobných údajov overií;
  • je spracovanie osobných údajov protiprávne;
  • poskytovateľ už dané osobné údaje nepotrebuje na účely spracovania;

 22. bola vznesená námietka proti spracovaniu osobných údajov, dokiaľ nebude overené, či oprávnené dôvody Poskytovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi daného subjektu.
 23. Dotknuté osoby môžu požiadaí Poskytovateľa o vymazanie ich osobných údajov v zmysle bodu 13.20 VOP, ak:

  • osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli spracované;
  • bol odvolaný súhlas, na ktorého základe boli osobné údaje spracované, a neexistuje žiaden ďalší právny dôvod na ich spracovanie;
  • je spracovanie osobných údajov protiprávne;
  • osobné údaje musia byí vymazané k splneniu právnej povinnosti stanovenej právom Európskej únie alebo členského štátu, ktorá sa na Poskytovateľa vzíahuje.

 24. Poskytovateľ nezodpovedá za škodu súvisiacu so spracovaním osobných údajov ku ktorej došlo zavinením dotknutej osoby alebo pôvodného správcu údajov, ktorý Poskytovateľovi údaje na spracovanie odovzdal.
 25. Poskytovateľ nezodpovedá za škodu súvisiacu so spracovaním osobných údajov v prípade, ak boli Poskytovateľovi odovzdané údaje, ktoré si sám nevyžiadal, alebo ktorých odovzdanie s daným poskytovateľom údajov nebolo zmluvne dojednané.
 26. Poskytovateľ nezodpovedá za škodu súvisiacu so spracovaním osobných údajov ku ktorej došlo spracovaním údajov, za ktoré Poskytovateľ nie je zodpovedný (napr. ak užívateľ Internetového obchodu klikol na externý link, resp. reklamu, čím bol presmerovaný na inú internetovú stránku).

Spoločné a záverečné ustanovenia

 1. Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti Quality Delivery Logistics, s.r.o. (VOP) sú záväzné pre Poskytovateľa, ako aj pre Objednávateľa, Odosielateľa a Príjemcu, resp. Oprávneného prijímateľa zásielky, prípadne iné osoby, na ktoré sa vzíahujú a ktoré zabezpečujú prepravu alebo ktorým z týchto VOP vyplývajú práva a povinnosti.
 2. Tieto VOP sa vzíahujú na všetky služby poskytované Poskytovateľom ako poštovým podnikom a pre všetky vzíahy z nich vyplývajúce a s nimi súvisiace a sú neoddeliteľnou súčasíou každej zmluvy o poskytnutí služieb uzatvorenej medzi Poskytovateľom a Objednávateľom (poštovej zmluvy).
 3. Zmluvné vzíahy, ktoré nie sú upravené týmito VOP, sa spravujú príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, zákona č. 250/2007 Z. z., zákona č. 324/2011 Z. z. a ostatnými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky. V prípade Spotrebiteľa platí bod 1.11 VOP.
 4. VOP sú verejne dostupné v Internetovom obchode Poskytovateľa www.QDL.sk. V prípade rozporu medzi akýmkoľvek písomným vyhotovením VOP a ich verziou uverejnenou v Internetovom obchode www.QDL.sk, má vždy prednosí znenie zverejnené v Internetovom obchode.
 5. VOP nadobúdajú platnosí a účinnosí dňom ich zverejnenia na doméne Internetového obchodu Poskytovateľa www.QDL.sk .
 6. VOP nadobúdajú účinnosí voči Objednávateľovi už odoslaním elektronickej Objednávky podľa 5.1 VOP, vo vzíahu k osobe uplatňujúcu reklamáciu momentom uplatnenia reklamácie a vo vzíahu k registrovaným užívateľom MyQ momentom prvého prihlásenia do užívateľského účtu.
 7. Poskytovateľ si vyhradzuje právo na jednostrannú zmenu týchto VOP, pričom ich zmena sa považuje za záväznú dňom zverejnenia aktualizovanej, resp. zmenenej verzie VOP na doméne Internetového obchodu Poskytovateľa www.QDL.sk.
 8. Ak sa zistí, že ktorékoľvek ustanovenie týchto VOP je alebo sa stane neplatné alebo nevymožiteľné, tak bez ohľadu na túto neplatnosí alebo nevymožiteľnosí ostávajú vo zvyšných častiach VOP platné a účinné a na dotknuté ustanovenia VOP sa hľadí ako na vymazané. Dotknuté ustanovenie sa zmluvné strany zaväzujú nahradií ustanovením, ktoré je svojimi hospodárskymi a inými účinkami tak blízke, že by strany uzavreli zmluvu aj s týmto novým ustanovením.
 9. Vzíahy týkajúce sa poskytovaných služieb sa riadia právom štátu, v ktorom má sídlo Poskytovateľ a spory rozhodujú súdy štátu, v ktorom poskytovateľ prevzal zásielku na doručenia, alebo v ktorom sa zaviazal vykonaí službu a to v slovenskom jazyku.
 10. Pri zásielkach adresovaných mimo územia Slovenskej republiky Objednávateľ a Príjemca súhlasia s tým, že obsah sprievodnej dokumentácie, príp. iných súvisiacich dokumentov, môže byí vyhotovený v štátnom jazyku príslušnej krajiny miesta doručenia, príp. v anglickom jazyku.
 11. Prílohy:

 

 1. Cenník služieb (štandardný)
 2. Cenník palivových príplatkov
 3. Škodový protokol
 4. Reklamačný formulár